گالری برد آموزشی

 • پنل آموزش هوشمند سازی بر اساس پروتکل knx
 • پنل آموزش هوشمند سازی بر اساس پروتکل knx
 • پنل آموزش هوشمند سازی بر اساس پروتکل knx
 • مراحل آماده سازی پک های آموزشی (مرحله1)
 • مراحل آماده سازی پک های آموزشی (مرحله2)
 • مراحل آماده سازی پک های آموزشی (مرحله3)

گالری شوروم دفتر ظفر

 • Touch Panel Interra 10
 • هوشمند سازی نوین توسعه اسپرلوس
 • Touch Panel Blumotix 10
 • Touch Panel Interra 10
 • show room zafar
 • show room zafar
 • show room zafar
 • show room zafar

گالری کلاس های آموزشی

 • کلاس های آموزشی
 • کلاس های آموزشی