وبلاگ هوشمند سازی ساختمان اسپرلوس

آسانسور هوشمند

4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.75 (2 رای ها)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

Smart elevator

ﻓﻧﺎوری آﺳﺎﻧﺳور هوشمند روز به روز در کشورها در ﺣﺎل اﻓزاﯾش اﺳت! ﺑﯾش از 12 ﻣﯾﻠﯾون آﺳﺎﻧﺳور در ﺳراﺳر جهان در ﺣﺎل بهره برداری اﺳت که روزانه ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻧﻔر را ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن مسأله موجب ﻣﯽﺷود آﺳﺎﻧﺳورها بیشترین کاربرد را ﺑرای ﺣﻣل و ﻧﻘل در جهان داشته باشند، ﺑﺳﯾﺎر ﺟﻠوﺗر از اﺗوﻣﺑﯾل، ھواﭘﯾﻣﺎ ﯾﺎ ھر ﻧوع وﺳﯾﻠ ﺣﻣل و ﻧﻘل دﯾﮕر. اﻣروزه، آﺳﺎﻧﺳورھﺎی ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھوﺷﻣﻧد دارای ﻓن آوری ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗ ای ھﺳﺗﻧد ﮐ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﺑﺎ هدف اﻓزاﯾش اﻣﻧﯾت، ﺑﺑود ﺑره وری اﻧرژی و ﻣدﯾرﯾت ﻣوﺛر ﺟﻣﻌﯾت اراﺋ ﻣﯽ دھﻧد.

در ﭼﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗ، ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺗﺣوﻻت ﺑﺳﯾﺎری ﺑوده اﯾم که مطمئنا آﯾﻧده ﺑﺎزار ﺳﯾﺳﺗم آﺳﺎﻧﺳور ھوﺷﻣﻧد را ﺷﮑل ﺧواھد داد. ھوش ﻣﺻﻧوﻋﯽ، ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣﺗﺻل و اﺑﺗﮑﺎرات ﺷر ھوﺷﻣﻧد به همراه نویدی ﺑرای اﯾﺟﺎد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧ در ﺳﯾﺳﺗم آﺳﺎﻧﺳور - ﻣﻧﺟر ﺑ ﻧوآوری ﻓﻧﺎوری ﺧﺎرج از ﻣﺣدوده ﺧواھد ﺷد.

در ادامه ترندهای آسانسورهای هوشمند در سال 2019 را مورد بررسی قرار میدهیم:

 

 

  • قابلیت برقراری ارتباط

آسانسورهای با قابلیت برقراری ارتباط، روز به روز در حال توسعه هستند و در آینده ای نزدیک آﺳﺎﻧﺳورھﺎی ھوﺷﻣﻧد ﻣﺗﺻل به اﯾﻧﺗرﻧت به اﻣری ﻋﺎدی ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد. چند سالی است که تاﻣﯾن ﮐﻧﻧدﮔﺎن آﺳﺎﻧﺳور ﻧﺻب آﻧﺎ را در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﺎی ھوﺷﻣﻧد آﻏﺎز ﮐرده اﻧد و اﯾن ﻓﻧﺎوری ﺑﺎ امکان اعلام هشدار به شرکت های خدمات دهنده آسانسور در ﻣورد ﺑروز ﺧطﺎ، اﭘراﺗورھﺎی آﺳﺎﻧﺳور را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ در زمان و هزینه ﺗﻌﻣﯾرات ﺻرﻓ ﺟوﯾﯽ  ﮐﻧﻧد.

 

  • قابلیت پیش بینی

با سیستم پیش بینی آسانسورهای هوشمند، داده های جمع آوری شده به Cloud ارﺳﺎل ﺷده و ﻣورد ﺗﺟزﯾ و ﺗﺣﻠﯾل ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد. اﮔر ﻧﺎھﻧﺟﺎری ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷود، اطﻼﻋﺎت ﺟﻣﻊ آوری ﺷده ﺑﺎ داده ھﺎی ﻣوﺟود در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده آﺳﺎﻧﺳور ﻣﻘﺎﯾﺳ ﻣﯽ ﺷود. ﺳﭘس برآوردی اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﺷود آﯾﺎ داده ھﺎ ﯾﮑﯽ ھﺳﺗند ﯾﺎ اﯾﻧﮑ ﯾﮏ ﺟز در ﺣﺎل از ﮐﺎر اﻓﺗﺎدن و خرابی اﺳت. همه ی اﯾن ھﺎ در ﻋرض ﭼﻧد ﺛﺎﻧﯾ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد و ﻣﻧدﺳین و تکنسین ها ﭘﯾﺎم ھﺎﯾﯽ ﺑر روی نمایشگرھﺎی ھوﺷﻣﻧد ﺧود درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐدام ﻗطﻌﺎت ﺑﺎﯾد ﺟﺎﯾﮕزﯾن و یا تعمیر ﺷوﻧد. بدین ترتیب ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻗﺑل از ﺧراب ﺷدن آﺳﺎﻧﺳور ﺑ طور ﻣوﺛر ﺗر ﻣﺳﺋﻠ را ﺑرطرف و اﺻﻼح ﻛﻧﻧد، در ﻧﺗﯾﺟ زﻣﺎن تعمیرات کاهش می یابد. ﺑ طور ﻣداوم ﺗﻣﺎم داده ھﺎی آﺳﺎﻧﺳور از ﺟﻣﻠ ﻣوارد زﯾر ردﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽ شوند:

وﺿﻌﯾت کلی اﺟزای تعبیه ﺷده آسانسور چگونه اﺳت؟

ﺳرﻋت آﺳﺎﻧﺳور ﭼﻘدر اﺳت؟

سرعت بسته شدن درب ﭼﻘدر است؟

 

  • پنل های لمسی

امروزه در آسانسورها ﭘﻧل ھﺎی ﻟﻣﺳﯽ تعبیه می شوند که برنامه هایی برای ﺳرﮔرﻣﯽ ﻣﺳﺎﻓران، نمایش ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺎﺑﯾن، ﻧظﺎرت ﺑر ﺳﯾﺳﺗم و بخش ﺗﻣﺎس اﺿطراری را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽ دھد که باعث اﻓزاﯾش راﺣﺗﯽ و آسایش ﻣﺳﺎﻓران میگردد.

  • آسانسورهای هوشمند بدون کابل

ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻧوآوری ﺑﯾن ﺻﻧﺎﯾﻊ، ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﻧدﮔﺎن آﺳﺎﻧﺳور، آﺳﺎﻧﺳورھﺎی ﺑدون ﮐﺎﺑلی ﺳﺎﺧﺗ اﻧد ﮐ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑ ﺻورت ﻋﻣودی و اﻓﻘﯽ ﺣرﮐت ﮐﻧﻧد. اﯾن آﺳﺎﻧﺳورھﺎ ﺑ طور ﻣﻌﻣول از ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﺗﻘوﯾت ﺷده ﺑﺎ ﻓﯾﺑر ﮐرﺑن ﺳﺎﺧﺗ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺗوﺳط ﻣوﺗورھﺎی ﺧطﯽ تغذیه ﻣﯽ ﺷوﻧد که ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐﺎﺑﯾن ھﺎ را ﺑ ﺳﻣت ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن  ﺟﻠو و ﻋﻘب و ﭼپ ﯾﺎ راﺳت روی رﯾل ھﺎی ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﺣرﮐت دھﻧد. آﺳﺎﻧﺳورھﺎی ﺑدون ﮐﺎﺑل از ﻧظر ﺻرﻓ ﺟوﯾﯽ در ﻣﺻرف اﻧرژی ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﭼﺷﻣﮕﯾر اﺛرات ﮐرﺑن نیز ﻣﯽ ﺷوﻧد.

 

  • فن آوری های بصری

ﻓن آوری آﺳﺎﻧﺳور ﺑﺻری ﺷﺎﻣل ﮔروه ﺑﻧدی ھوﺷﻣﻧد و دسته بندی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻣﻘﺻد می شوند. ﻓﻧﺎوری ﮔروه ﺑﻧدی ھوﺷﻣﻧد، ﻣﺳﺎﻓران را ﺑر اﺳﺎس طﺑﻘ/ﻣﻧطﻘ دسته بندی میکند. ﺑ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل، ﻣﺳﺎﻓراﻧﯽ ﮐ به یک ﻣﻘﺻد ﻣﯽ روﻧد ﻓﻘط ﺑ آﺳﺎﻧﺳورھﺎﯾﯽ وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐ در آن ﮔروه از طﺑﻘﺎت ﯾﺎ ﻣﻧﺎطﻖ ﺳروﯾس دھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد. اﯾن امر ﻣﻧﺟر ﺑ ﺧدﻣﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﺳرﯾﻌﺗر و ﺑﺗر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗ ﻣﯽ ﺷود، ﺑ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل، در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن 50 طﺑﻘ، آسانسور ھوﺷﻣﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد 40 درﺻد از زﻣﺎن ﮐﻠﯽ ﺳﻔر را در ﻣﻘﺎﯾﺳ ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﮐﺎھش دھد و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺻرف اﻧرژی ﺗﺎ 27 درﺻد ﮐﺎھش می یابد.

 

  • فناوری ذﺧﯾره ﺳﺎزی و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺧودﮐﺎر اتومبیل ها

این فناوری با استفاده از آسانسور و سایر سیستم های مرتبط، به حمل و نقل وسایل نقلیه با استفاده از سیستم های بالابری رباتیک کمک میکند. این بازار دست نخورده است و بیشتر تأمین کنندگان عمده این صنعت بر آن تسلط ندارند. این فناوری برای اجرای کارآمد و موثر، به آسانسورهای پیشرفته و اتصالات نیاز دارند و  با استفاده بهینه از فضا، ظرفیت پارکینگ را به حداکثر می رساند، ایمنی خودرو را تضمین می کند و راحتی کاربران را فراهم می کند. این سیستم های پارکینگ هم برای بازسازی و هم برای پروژه های ساختمانی جدید مورد استفاده قرار می گیرند. فنآوری های پارکینگ خودکار، با محیط زیست سازگار هستند زیرا موتورهای اتومبیل هنگام ذخیره یا بازیابی خودروها در این سیستم پارکینگ خاموش می شوند. علاوه بر این، حتی زمان جستجو برای مکان های پارک نیز به دلیل سیستم رباتیک حذف می شود. فناوری پارکینگ خودکار برای مناطق پرجمعیت، از جمله پارکهای تجاری، ایستگاههای راه آهن، ایستگاههای مترو، ساختمانهای اداری، مراکز تجاری، هتلها و سایر موارد مناسب است. 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

عضویت در خبر نامه

برای اطلاع از آخرین اخرین اخبار هوشمند سازی ، نمایشگاه های ایران و جهان ، تخفیف های مناسبتی و برای استفاده از مطالب آموزشی هوشمند سازی در خبرنامه ثبت نام کنید.

آخرین مطالب